ახალი თაობის ეგზოჩონჩხი ეხმარება პარალიზებულებს სიარულში