„მოწევის იარაღის“აღმოჩენა ასაკთან დაკავშირებულ დაავადებებში: პირველად, მკვლევარებმა გამოავლინეს მიზეზობრივი კავშირი რნმ-ს დაბერებასა და დაბერებას შორის