დიფუზური დიდი B-უჯრედოვანი ლიმფომის მკურნალობის ეკონომიკური ტვირთი