"პათოგენური" გენეტიკური ვარიანტების უმეტესობას აქვს დაავადების გამომწვევი დაბალი რისკი